Chinoike Jigoku Hot Spring 1

Aokigahara, Yamanashi 1
Round Schoolhouse, Hokkaido 1