Democracy

Ouzo Athens
Marathon story of Pheidippides