Kleobis and Biton

Hermes of Praxiteles
Moschophoros
Dipylon-Kouros