Periklis Kallergis 1

First Cemetery of Athens 1
Villa Kallergi 1